Databáze dokumentů

Jedním z cílů projektu bylo vytvoření dvou databází. 

Databáze regest dokumentů Digitální badatelna

DATABÁZE REGEST DOKUMENTŮ

Databáze Soubory kulturních statků zestátněných podle dekretů prezidenta republiky (zkráceně Databáze regest, resp. Databáze regest dokumentů) obsahuje záznamy, které se vztahují k movitému majetku kulturní hodnoty konfiskovanému německým obyvatelům Československa po 2. světové válce v regionu severních Čech. Databáze vznikala průběžně po celou dobu řešení projektu a v současnosti obsahuje více než 11 tisíc záznamů. 

Přehled prostudovaných a do databáze zanesených materiálů se nachází zde.

Záznamy v databázi

Záznam v databázi obsahuje základní údaje o uložení dokumentu, jeho rozsah, název, původce, dataci a druh písemnosti. Z jejího obsahu jsou „vytaženy“ všechny osobnosti, sbírkové instituce i organizace a úřady, které jsou zde zmíněny. Samotný regest je stručným shrnutím obsahu daného dokumentu. 

V druhé části záznamu jsou uvedeny údaje o konfiskované majetkové podstatě, k níž se dokument vztahuje: její původní majitel, místo/objekt původního uložení a legislativní nařízení, dle kterého byla vyvlastněna. Je zde označena sběrna, kam byly předměty kulturní hodnoty z této majetkové podstaty převezeny a charakterizována jejich typologie – knihy, nábytek, porcelán, užitkové předměty atp. Je tedy možné hledat dokumenty pouze k určitému typu předmětů napříč všemi majetkovými podstatami. Konvoluty děl z jedné majetkové podstaty či z jednoho objektu byly zvláště z počátku označovány zkratkami, které mohou dodnes být na předmětech ponechány či v jiných dokumentech uváděny. Z toho důvodu je v databázi uvedena i tato zkratka a to pod označením „zkratka svozu“. Každý záznam by tak měl poskytovat dostatek informací pro různé způsoby vyhledávání archiválií týkajících se vymezené části německým obyvatelům vyvlastněných majetkových podstat.

Zámek Hrubá Skála

DIGITÁLNÍ BADATELNA

Druhá databáze – digitální badatelna – vznikla digitalizací archivního fondu Národní kulturní komise, který je uložen v oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a dalších relevantních pramenů z fondů této instituce. Struktura této databáze je v podstatě totožná s první databází. Na rozdíl od ní však jednotlivé záznamy obsahují i náhledy příslušných dokumentů, které je tak možné přímo studovat.

Součástí archivního fondu Národní kulturní komise jsou i materiály uložené v kartonech 3 až 5 obsahující inventáře českých a moravských zámků z období protektorátu, které se tematicky přímo nevztahují k tomuto projektu. Z tohoto důvodu nejsou do databáze Digitální badatelna zaneseny. Vzhledem k jejich významu pro bádání týkající se činnosti NKK a usnadnění přístupu k nim jsme se ale rozhodli zpřístupnit je na tomto místě.

Karton 3

s. 1–100, 101–200, 201–300, 301–400, 401–500, 501–600, 601–700, 701–800, 801–894.

Karton 4

Druhé (identické) vyhotovení materiálů obsažených v kartonu 3.

Karton 5

inv. č. 37 1. část, 2. část, 3. část;

inv. č. 38 1. část, 2. část, 3. část, 4. část, 5. část;

inv. č. 39 a 40 obě inventární čísla zde.


Ukázka restaurovaných dokumentů z fondu Národní kulturní komise

PRÁCE S DATABÁZEMI

Po kliknutí na jedno z tlačítek odkazujících buď na databázi regest dokumentů nebo na digitální badatelnu, se otevře okno se seznamem dokumentů, jež databáze obsahuje. Pro vyhledávání v databázi stačí kliknout na libovolný řádek seznamu. Tím se nejen otevře daný záznam, ale také je možno zahájit vyhledávání, a to kliknutím na obrázek lupy. V zobrazené tabulce, která je vedena v angličtině, si potom lze zvolit kritéria vyhledávání podle jednotlivých polí (kolonka Column) – původce dokumentu, instituce či osoby v něm zmiňované, obec, objekt atp. Do kolonky Value se napíše hledaný výraz, může se jednat i jen o část hledaného slova, a v kolonce Type zvolíme způsob vyhledávání. Hledáme-li výskyt přesného obsahu daného pole, zvolíme typ „==“, pokud hledáme výskyt části určitého výrazu nebo si nejsme jisti, zda pole neobsahuje více slov, zvolíme typ „contains“. Následně je nutné ještě kliknout na zelené plus, které je na konci vyhledávacího řádku. Takto je možno zadat hned několik kritérií a po kliknutí na tlačítko Apply budou v databázi vyhledány všechny záznamy, odpovídající požadovaným parametrům. 

Příklady vyhledávání:

1. vyhledávací kritérium „Osoby == Wirth“ Výstupem vyhledávání jsou všechny záznamy, v nichž se v poli Osoby nachází pouze slovo Wirth (a žádný další obsah). Vzhledem k tomu, že v obou databázích je v poli Osoby u příjmení Wirth vždy uvedeno i křestní jméno Zdeněk, bude výsledkem tohoto vyhledávání prázdná množina.

2. vyhledávací kritérium „Osoby contains Wirth“ Výstupem vyhledávání jsou všechny záznamy, v nichž se v poli Osoby nachází slovo Wirth (a může se zde nacházet i další libovolný obsah).

3. vyhledávací kritérium „Objekt contains Hrub“ Výstupem vyhledávání jsou všechny záznamy, v nichž se v poli Objekt nachází výraz hrub. Výsledkem tedy typicky budou všechny záznamy, v nichž je v poli Objekt uvedeno Zámek Hrubý Rohozec, resp. Zámek Hrubá Skála.

4. vyhledávací kritéria „Osoby contains Wirth“ a „Sbírkotvorné instituce contains Národní muzeum“ Výstupem vyhledávání jsou všechny záznamy obsahující v příslušných polích oba hledané výrazy zároveň.

Jména osob, zmiňovaných v dokumentech, jsou vždy na prvním místě uváděna v podobě, jakou nejčastěji užíval jejich nositel. To se týká zejména šlechtických jmen, která se v dokumentech běžně objevují v českých i německých mutacích. Další formy jména jsou v těchto případech uvedeny v závorce. Daná osobnost by tedy měla být vždy dohledatelná. U názvů organizací, úřadů a sbírkových institucí je situace jiná. Označení většiny z nich se v průběhu sledovaných let velice často měnila a v databázi jsou v jednotlivých záznamech vždy uváděny názvy, které byly platné v době, z níž dokument pochází. Pro vyhledání konkrétního subjektu je tedy nutné znát, jaké názvy užíval v průběhu let. Z toho důvodu bude výhledově součástí tohoto manuálu i seznam alespoň nejčastěji zmiňovaných institucí s uvedením variant jejich názvů, včetně jejich časového zařazení. 

Pro nalezení záznamu není podstatné, zda bylo heslo pro vyhledání zadáno malými či velkými písmeny. To je důležité zejména v případě vyhledávání dle značek svozů, které bývají v dokumentech uváděny velice různorodě. U osobních jmen je vždy na prvním místě uvedeno příjmení a poté, neodděleno čárkou, křestní jméno, tedy např. Scheybal Josef či Czernin Eugen Alfons. Specifika názvů sbírkotvorných institucí a úřadů již byla zmiňovaná výše, zde už jen doplňujeme, že názvy oddělení či regionálních poboček jsou vždy uváděny za hlavním názvem instituce oddělená čárkou, čili např. „Národní muzeum, numismatické oddělení“ nebo „Fond národní obnovy, pobočka Liberec“. 

V databázi Digitální badatelna jsou rozsáhlejší dokumenty z důvodu uživatelsky přívětivější práce s nimi rozdělené do více záznamů se stejným inventárním číslem. Např. Inventář zámku Zákupy (44 f.) uložený ve fondu Národní kulturní komise, karton 2, inv. č. 34 je rozdělený do deseti záznamů. Pro vyhledání všech záznamů vztahujících se k tomuto dokumentu stačí zadat do podmínek vyhledávání: Fond == Národní kulturní komise, Číslo kartonu == 2, Inventární číslo == 34.