Řešitelský tým

Vzhledem k mezioborovému charakteru projektu se řešitelský tým skládal z historiků umění, z nichž někteří dlouhodobě působí v památkové péči, z historiků, archivářů, restaurátorky a fotografa.

Kristina Uhlíková

Hlavní řešitelka projektu – Od roku 2000 pracuje v oddělení dokumentace Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Ve své vědecké činnosti se specializuje na kulturní dějiny českých zemí ve 20. století, dějiny památkové péče a historiografii dějin umění. 

Jitka Císařová

Historička – Absolvovala obor Kulturní dějiny na FF Univerzity Pardubice, kde od roku 2012 pokračovala v doktorském studiu. Zabývá se kulturními dějinami českých zemí ve 20. století a dějinami památkové péče. V projektu prováděla zejména průzkum archivních fondů, podílela se na publikační činnosti a tvorbě databází.

Kateřina Doležalová

Restaurátorka – V rámci projektu restaurovala papírové dokumenty a fotografie před jejich digitalizací.

Dita Homolová Jelínková

Historička – Od roku 2010 pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů. Specializuje se na dějiny šlechty ve 20. století. V rámci projektu prováděla archivní výzkum a autorsky se podílela na publikačních výstupech a přípravě výstav.

Ivo Habán

Historik umění – Pracuje jako památkář v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti Liberec. Specializuje se na tvorbu česko-německých umělců ve 20. století. V projektu prováděl historický výzkum o česko-německých sběratelích a pomáhal při výběru a zpracování děl německy hovořících výtvarných umělců.

Petr Janák

Historik umění – Pracuje jako dokumentátor v Národním památkovém ústavu, územní památkové správě v Sychrově. Měl na starost výběr, přípravu a katalogové zpracování exponátů staršího umění pro závěrečnou výstavu a autorsky se podílel na textech katalogů obou výstav.

Iva Korbelová

Vystudovala lingvistiku, v rámci projektu se podílela na tvorbě databází a jazykové redakci připravovaných textů.

Jana Marešová

Archivářka – Pracuje v oddělení dokumentace Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Odborně se zabývá zejména prameny k dějinám umění 17. – 20. století. V rámci projektu prováděla archivní výzkum a podílela se na tvorbě databází a dalších činnostech.

Kateřina Nora Nováková

Historička umění – V letech řešení projektu pracovala jako náměstkyně ředitele Severočeského muzea v Liberci a pro projekt koordinovala spolupráci s ním a s Oblastní galerií v Liberci. Byla hlavní kurátorkou závěrečné výstavy a autorsky se podílela na jejím katalogu.

Jan Uhlík

Vystudoval dějiny umění, ekonomii a geologii. V současnosti je členem řešitelských týmů několika vědeckých projektů zaměřených zejména na dějiny architektury v 19. a 20. století.  V tomto projektu se díky svému širokému záběru zabýval nejen výzkumnou činností, ale měl na starost také administrativu. 

Petr Zinke

Fotograf - Je fotografem Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, kde vytváří profesionální fotografickou dokumentaci uměleckých děl pro odbornou činnost pracoviště. Pro projekt připravoval obrazové materiály pro publikace a výstavy.